1. Home /
 2. Profielschets

Profielschets

Het bestuur van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK (‘de Stichting’) heeft de hierna volgende profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling, daarbij rekening houdend met het doel van de Stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuursleden. De profielschets is opgesteld op grond van artikel 4 lid 5 van de statuten van de Stichting.

Deze “Profielschets Bestuursleden Stichting Preferent Aandelen KAS BANK” is vastgesteld door het bestuur van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 3 april 2018

Deel op  

Uitgangspunten

De Stichting heeft ten doel het waarborgen van de belangen van KAS BANK N.V. (‘de vennootschap’), de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, onder meer ter bescherming tegen invloeden die de zelfstandigheid, continuïteit en/of identiteit van de vennootschap en de onderneming zouden kunnen aantasten. Aan de Stichting is een recht verleend tot het nemen van cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap tot een nominaal bedrag dat overeenkomt met 50% van het ten tijde van het nemen van die aandelen, in de vorm van gewone aandelen nominaal geplaatste kapitaal.

De Stichting zal van het optierecht gebruikmaken wanneer het bestuur van de Stichting daartoe besluit (‘call-optie’). Het criterium hierbij kan onder meer zijn of er sprake is van een (dreigende) vijandige intentie of een bedreiging van de zelfstandigheid, continuïteit of identiteit van de vennootschap. De Stichting kan niet worden verplicht tot het nemen van preferente aandelen (geen ‘put-optie’).

Taak van het bestuur

Het bestuur van de Stichting heeft als belangrijkste taak uitvoering te geven aan het doel van de Stichting:

 1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: KAS BANK N.V., hierna te noemen: de vennootschap, en van de onderneming die door de vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen wordt in stand gehouden, op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap en van die onderneming en van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd, en dat invloeden welke de zelfstandigheid en/of de continuïteit en/of de identiteit van de vennootschap en die onderneming in strijd met die belangen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven en beheren van aandelen - in het bijzonder van preferente aandelen - in het kapitaal van de vennootschap en door het uitoefenen van de aan die aan-delen verbonden rechten, waaronder met name begrepen het stemrecht op die aandelen.
  De stichting kan slechts preferente aandelen, als hiervoor bedoeld, zonder goedkeuring of andere mede-werking van de algemene vergadering van de vennootschap verkrijgen - waaronder begrepen een verkrij-ging van het recht tot het nemen van preferente aandelen - tot een bedrag van vijftig procent van het totale nominale bedrag van de geplaatste gewone aandelen.
 3. De stichting is bevoegd de door haar verworven aandelen te vervreemden, te verpanden - mits daarbij het aan de desbetreffende aandelen verbonden stemrecht niet overgaat op de pandhouder - of anderszins te bezwaren, met dien verstande dat zij voor het vervreemden van aandelen goedkeuring behoeft van de vennootschap.

Overige taken zijn beschreven in de statuten van de Stichting. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2009.

Omvang en samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie onafhankelijke leden. Ten aanzien van de onafhankelijkheid van de bestuurders dient voldaan te worden aan de eisen die ter zake worden gesteld in de statuten van de Stichting. In het bestuur hebben geen (voormalige) bestuurders, commissarissen, werknemers of adviseurs van de vennootschap zitting.

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf. Benoeming vindt plaats na overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de vennootschap. Een bestuurslid wordt voor ten hoogste vier jaar benoemd en is terstond herbenoembaar. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn. Voor de bestuursleden geldt een rooster van aftreden.

Ten kantore van de vennootschap ligt voor aandeelhouders en certificaathouders een lijst ter inzage met de functies die de bestuursleden van de Stichting bekleden of hebben bekleed, voor zover deze van belang zijn voor de vervulling van hun taak.

Profiel van de bestuursleden

De bestuursleden moeten bereid zijn de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk te onderschrijven en in onafhankelijkheid het doel van de Stichting te dienen. Zij moeten financieel/economisch zijn geschoold en affiniteit hebben met KAS BANK als specialistische speler op het gebied van effectendienstverlening. Tenminste een lid dient een juridische achtergrond te hebben. Gegeven de bijzondere aard en specifieke activiteiten van de onderneming dienen de bestuursleden aantoonbare deskundigheid en/of achtergrond te hebben op een of meer van de navolgende gebieden:

 • (Europees/internationaal) ondernemen op een schaal vergelijkbaar met KAS BANK;
 • financiële dienstverlening;
 • Europese securities services industrie en informatiediensten;
 • wholesale cliëntenbestand;
 • human resources en sociale verhoudingen.

Deze profielschets geldt zowel bij benoemingen als herbenoemingen van bestuursleden.
Amsterdam, 3 april 2018
Bestuur Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Open de profielschets als PDF