1. Home /
  2. Over Ons

Over Ons

Stichting Preferente Aandelen KAS BANK (‘Stichting’) heeft ten doel het waarborgen van de belangen van de vennootschap, de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, onder meer ter bescherming tegen invloeden die de zelfstandigheid, continuïteit en/of identiteit van de vennootschap en de onderneming zouden kunnen aantasten.

Deel op  

Aan de Stichting is een recht verleend (‘call optie’) tot het nemen van cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap tot een nominaal bedrag dat overeenkomt met 50% van het ten tijde van het nemen van die aandelen, in de vorm van gewone aandelen nominaal geplaatste kapitaal. De Stichting zal van het optierecht gebruikmaken wanneer het bestuur van de Stichting daartoe besluit. Het criterium hierbij kan onder meer zijn of er sprake is van een (dreigende) vijandige intentie of een bedreiging van de zelfstandigheid, continuïteit of identiteit van de vennootschap. De Stichting kan niet worden verplicht tot het nemen van preferente aandelen (geen ‘put-optie’).

Het bestuur van de Stichting is onafhankelijk en bestaat uit de heren mr. H.G. van Everdingen (voorzitter), mr. R.P Voogd en drs. A.L.M. Nelissen. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf. Benoeming vindt plaats na overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de vennootschap.

M.G.F.M.V. Janssen

Meer weten?

M.G.F.M.V. Janssen

Secretaris
+31 (0)20 557 5230